Om oss

-for en god by for alle, hvor vi deler kunnskap og erfaringer 


NABO Oslo arbeider med å skape møteplasser der vi som medborgere kan gi hverandre støtte til å løse hverdagens utfordringer innen områdene språk, arbeid, helse og fritid.

Det kan være krevende å navigere i norske samfunns- og velferdssystemer uten tilstrekkelig språk og relevant kunnskap om samfunn og egen rolle, og NABO Oslo driver en stadig utforskning rundt hvordan eksisterende ressurser kan brukes i arbeidet for styrket kompetanse og inkludering.

NABO Oslo ble stiftet i 2015 på bakgrunn av at eksisterende statlige integreringstiltak viser seg å ikke dekke alles behov. Forskningsstiftelsen Fafo (2015) beskriver forskjeller mellom kvinner og menns utbytte av introduksjonsprogrammene og sier dette er knyttet til faktorer som graviditet og omsorg for barn. Tidligere har Fafo påpekt at kvinners reduserte utbytte av introduksjonsprogrammene har signifikante konsekvenser for deres barns livsløp. Av disse årsaker er kvinner med ansvar for barn NABO Oslos hovedmålgruppe de første virkeår.

-Fafo 2015: "Kvinner med begrensende norskferdigheter har utfordringer i norsk arbeidsliv. Men også manglende forståelse av institusjonene de møter i dagliglivet kan ha sterk innvirkning på avmaktsfølelse, opplevd sosial eksklusjon og usikkerhet. Dette påvirker også oppdragerrollen, og reproduksjon av utenforskap er i mange tilfeller en konsekvens." 

-Nibr 2015: "For både kvinner og menn reduseres sjansene for å komme i jobb eller utdanning når de har omsorg for ett eller flere barn under 5 år."

-Nibr 2015: "Innvandrere som har norske venner og deltar i organisasjoner, har mye større sjanse for å være i jobb enn innvandrere uten nettverk."

Ved at våre aktiviteter holdes i nærmiljøet, at vi alle er i liknende livssituasjoner og utveksler kunnskap og erfaringer, blir den individuelle opplevelsen forankret i et kollektiv – vi er gode naboer for hverandre.
 

Les mer her: