Vår viktigste ressurs er hverandre

- læring i en meningsfull sammenheng

I alle Nabo Oslos programmer er et sentralt element at deltakere tar med seg sin egne erfaringer og kompetanse og arbeider sammen for hverandres kunnskapsløft.

Vårt grunnprinsipp er at vi alle er naboer og skal lære av hverandres erfaringer. Det er også viktig at alt innhold er livsnært, at det stilles gode spørsmål både fra gruppeledere og deltakere. Vår jordnære dialog sikrer at deltakere tilegner seg overførbar kunnskap.

Alle mennesker bærer på et hav av kunnskap, det å få lov til å vise dette er en av våre viktigste oppgaver. Å få bryne denne kunnskapen opp mot andres gir mennesker mulighet til å vokse, kanskje skifte mening og få en bedre selvfølelse.

Økt ferdighet blir et resultat av egen tankevirksomhet omkring livsnære utfordringer, og i tillegg læres å bruke andre kilder der egen kunnskap ikke strekker til.

Vår metode er basert på dialog, tilitt og respekt for ulikheter. Det tar tid å bygge tilitt, det tar tid å være i dialog. Vår metode har et langtidsperspektiv på personlig utvikling.

 
 
gruppenfm.png

Det livsnære

Det legges til rette for at deltaker skal kunne tilegne seg kunnskap og ferdigheter som et resultat av egen tankevirksomhet omkring livsnære utfordringer.